Okultno - купувай изгодно! Най-добрите предложения в Пловдив

Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„МЕСЕМВРИЯ 2 ООД” е дружество регистрирано в гр. Пловдив с ЕИК 200725837, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Месемврия” 49 а

За кореспонденция с “Месемврия 2 ООД” тел.: 0898632388, 0899818369, e-mail: lazarova2@mail.bg 

По-долу са описани общите условия ("Условия"), с които вие декларирате, че се съгласявате, когато използвате сайта www.okultno.com.

Трябва да декларирате, че сте съгласни с условията за ползуване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, не пристъпвайте към използване  на  okultno.

Термини, които са посочени в условията:
а) „Сайтът/сайта” – интернет страницата; okultno
б) „Клиент” – потребител на сайта, който желае да закупи ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;
в) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
г) „Ваучер” – електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;
д) „Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по които е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера;
е) „Сделка” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;
ж) „Активиране на сделка” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката или услугата, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в сайта условие, което най-често е закупуването на предварително обявен минимален брой ваучери за определената стока/услуга;
з) „Край на сделката” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена стока или услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но okultno има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;
и) „Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка.

й) „Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане

к) "Микросметка" - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg


Предмет на договора:

 

 1.Месемврия ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си  okultno.  С използването на сайта okultno,  Вие гарантирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да сключите и да бъдете обвързани с тези условия.


2.   След като сте предоставили информация в сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна стока или услуга.


3.   “Месемврия 2” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Вие приемате и се съгласявате, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е на ваша отговорност.


4.   “Месемврия 2” ООД се явява единствено оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и не е страна в търговските отношения между потребителя и търговеца. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към търговеца, респективно към потребителя.


5.   За избягване на всяко съмнение, Вие декларирате, че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, правата по чл. 52, 54, 55 и 58 не са Ви гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка можете да се ползвате от тези права.


6.   Декларирате, че на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП давате изричното си и безусловно съгласие услугата, която закупувате чрез сайта да бъде авансово заплатена.


7.   Въпреки че сме положили необходимите грижи при изготвянето на съдържанието на сайта, ние не можем да гарантираме непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не можем да гарантираме, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поемаме никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.


8.   “Месемврия 2” ООД не отговаря за загуби или вреди, които могат да възникнат от използването на информация и материали, съдържащи се в сайта.


9.   Вашата кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с търговци, намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между вас и тези търговци. Вие се съгласявате, че “Месемврия 2” ООД не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. „Месемврия 2” ООД отговаря единствено в случаите, подробно описани в т. 15 по-долу от настоящите условия.


10.   „Месемврия 2” ООД си запазва правото да спира сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.


11.   „Месемврия 2” ООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време чрез публикуване на нови условия на сайта.

III. Условия за продажба на ваучери чрез сайта okultno
12.   Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:
•   клиентът е декларирал, че отговаря на условията за ползване на сайта;
•   клиентът е декларирал, че приема настоящите общи условия;
•   изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, описани в т.13 по-долу;
•   извършил е плащане по описания в т.13 по-долу начин.
13.   Техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, както и условията и начина на плащане са както следва:
А) За да закупи ваучер от сайта Клиентът трябва да има регистрация. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е задължителна само за покупка на ваучери. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.
Регистрацията се извършва, както следва: Клиентът предоставя на „Месемврия 2” ООД следната информация: име, фамилия, телефон, дата на раждане, адрес, пол, град и актуален имейл. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми „Месемврия 2” ООД своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, „Месемврия 2” ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Б) Покупката на ваучери е възможна само ако по време на покупката Kлиентът е влязъл в профила си. Затова след като Клиентът реши да закупи предлаганата сделка на деня от сайта, той трябва задължително да влезе в профила си. Самата покупка става чрез натискане на бутона „купи” или „купи за приятел”. (Клиентът може да купи както за себе си, така и за приятел, но НЕ и едновременно).
В) Бутоните „купи”, съответно „купи за приятел”,  зареждат екран „купуване”, на който Клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи (част от сделките имат ограничение за един ваучер на човек, което е указано в условията на сделката. При покупка на ваучери за приятел Клиентът може да закупи неограничен брой ваучери, но последователно).
Г) За да продължи с покупката, Клиентът трябва да отбележи, че е съгласен с настоящите общи условия и да избере типа платежна система (виртуален POS терминал на банка ОББ или системата на ePay.bg), като се има предвид следното:
•   Съгласие с Общите условия се декларира чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "купи". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършена поръчката.
•   Ако сделката все още не е активна, клиентът трябва да отбележи, че е съгласен сумата да бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната му карта.
•   Ако сделката не стане активна до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно.
Д) След като избере платежна система клиентът ще бъде прехвърлен на:

а) платежната страница на Първа инвестиционна банка. На нея клиентът трябва да въведе данните на кредитната/дебитната си карта. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCard Electronic се приемат само, ако клиентите са регистрирани за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Aко картата е регистрирана от банката-издател за участие в схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, на екрана на клента ще се появи и допълнителна страница където трябва да въведе своята автентикационна парола.

Клиентът също така трябва да въведе валиден адрес и пощенски код, кода за сигурност CVV и имената си – така както са написани на картата (адресът и пощенският код са необходими, за да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато сайтът разкрива тази информация, тя ще остане защитена. Ако клиентът смята, че неговите данни не са верни, може да ги коригира и да провери нашата политика за поверителност на данните).

След като клиентът е въвел данните си трябва да натисне бутон купи. След което се показва екран за проверка на данните (на този екран номерът на картата вече е криптиран – показва се със звездички). След като клиентът се е проверил точността на предоставените данни, той трябва отново да натисне бутон купи. Ако клиентът е регистриран в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode (които са задължителни за притежателите на V Pay и MasterCard Electronic), тогава излиза екран на автентикационна страница на банката iздател, където клиентът въвежда паролата си за автентикация. След като я въведе излиза екран за успешна автентикация и успешна авторизация на транзакцията. Ако клиентът не е регистриран в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode, след като натисне бутон купи, излиза директно екран успешна авторизация на транзакцията.

б) платежната система на ePay, където се приемат плащания през микросметки на ePay (важи и за карти Maestro Borika). За да извърши плащането чрез системата на ePay.bg, клиентът трябва да има създадена микросметка или да създаде такава. Плащането се извършва по стандартна процедура на ePay.bg.

И двата случая, след като покупката се осъществи, излиза екран „транзакционна бележка”, която удостоверява транзакцията. Желателно е клиентът да разпечата и/или запази транзакционната бележка. Ако по време на покупката сделката все още не е активна, сумата ще бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната карта на клиента. Ако сделката не стане активна до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно в електронната карта, с която е извършена покупката. Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, клиентът ще получи електронен ваучер. Ваучерът може да бъде използван от следващия ден след края на сделката и клиентът трябва да спази, посочените в него условия за ползване. Ваучерът има срок на валидност изрично посочен в него. Ваучерът има уникален код, чрез който може да бъде проверена неговата валидност.

 

Е) Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, след като покупката е завършена, бенефициентът на ваучера (Клиентът или приносителят на ваучера) ще получи  по имейл електронен ваучер с уникален код.
Ж) Клиентът или приносителят на ваучера може да ползва закупената стока/услуга като представи на търговеца разпечатан ваучер.
З) Всички цени на сайта на okultno са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
И) Покупката от сайта на   okultno е осъществява с кредитна или дебитна карта издадена в България или чужбина. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCard Electronic се приемат само, ако са регистрирани от банката издател за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg.
14.   Договорът за закупуване на ваучер се счита сключен след изпълнение на описаните в т. 13 технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.
15.   Клиент, закупил ваучер чрез сайта се счита обвързан от условията на сделката, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия:
•   упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна сделка;
•   упражняването на правата по ваучера е обвързано от активиране на сделката. В случай, че сделката не стане активна, „Месемврия 2” ООД се задължава да възстанови платената от клиента сума в срок до три дни считано от датата, на която е обявен краят на сделката;
•   „Месемврия 2” ООД не носи отговорност ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
•   „Месемврия 2” ООД се задължава да ви възстанови платената сума за придобиване на обявена на сайта стока или услуга единствено в някой от следните случаи: а) Вие или приносителят на ваучера не сте получили платената стока/услуга,тъй като търговският обект не съществува повече на обявеното място, стоката или услугата не е в наличност временно или постоянно; б) търговецът откаже да предаде заплатената стока или да извърши услугата, въпреки че всички обявени условия на сделката са точно изпълнени от клиента или приносителя на ваучера; в) търговецът приеме за основателна ваша рекламация по представляваната от ваучера стока или услуга, нейното предоставяне, или каквато и да е друга причина; г) достоверността на вашата картова транзакция бъде основателно оспорена пред международните картови организации
•   правата по ваучера се погасяват с изтичане на срока на валидност на ваучера, посочен в него.

•   Ако по време на покупката или след нея възникнат каквито и да било въпроси, екипът на „Месемврия 2” ООД се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния телефон: 0899818369 и на e-mail  lazarova2@mail.bgIV. Авторски права и интелектуалната собственост
16.   Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията и сорс кода, принадлежат на „Мeсемврия 2” ООД.
17.   Вие декларирате, че сте собственик, или че сте получили необходимото съгласие на собственика, за всички и всякакви материали, които публикувате на сайта.
18.   По силата на настоящите общи условия вие ни предоставяте неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикувате на сайта в съответствие с тези условия.

V. Защита на личните данни и Декларация за поверителност
19.   „Месемврия 2” ООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от „Месемврия 2” ООД, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и се съхраняват докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от базата на „Месемврия 2” ООД.

Докато клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница (виртуалния ПОС терминал на ОББ), по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на картата на клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия на ОББ поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че клиентът е регистриран да ги използва.

 


VI. Приложимо право. Разрешаване на спорове
20.   За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
21.   Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Пловдив.
22.   Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на „Месемврия 2” ООД на 13.01.2011г. и влизат в сила от  15.01.2011 г.